asdfasdfasdf
Prava pristupa
Pored pristupa sistemu preko korisničkog imena i lozinke zaštita podataka od neovlašćenog pristupa se obezbeđuje i preko prava pristupa koje neka uloga na sistemu ima. Svakom korisniku stomis-a se u modulu Korisnici lekari / sestre dodeljuje uloga (lekar suvlasnik, lekar, lekar stažista, glavna sestra ili sestra) kojoj su prethodno dodeljena određena prava.
Lekar vlasnik ostalim ulogama dodeljuje ili oduzima prava pristupa pojedinim funkcionalnostima ili njihovim delovima ili podacima. Prava pristupa su navedena u području liste tj. listi prava. Jenodstavnim "štrikliranjem" se pravo dodeljuje ili oduzima selektovanoj ulozi.
prikaži uvećano u posebnom prozoru
 

Diskobolos 2005 za zdravstvo