asdfasdfasdf
Opis proizvoda

STOMIS - STOMatološki Informacioni Sistem je računarski program namenjen za automatizaciju tehnologije rada i poslovanja stomatoloških ordinacija.

STOMIS ima dva osnovna modula: Pacijenti i Ordinacija.

U okviru modula Pacijenti definisane su akcije stomatologa prema pacijentima, dok je modul Ordinacija namenjen za praćenje, planiranje i finansijsku i stručnu analizu rada ordinacije.

Postoje i tri pomoćna modula:

Kolege - podaci o kolegama van ordinacije,
Kolege iz ordinacije - podaci o kolegama iz ordinacije i
Moji podaci - podaci koji pripadaju trenutno aktivnom korisniku sistema.

Osnovna pretpostavka prilikom realzacije STOMISa bila je da većina stomatologa i stomatoloških tehničara nisu stručnjaci za računare, niti imaju nameru da to postanu. Zato su računarska znanja potrebna za pokretanje sistema svedena na nekoliko elementarnih instrukcija. Takođe, u okviru samog STOMISa komunikacija sa korisnikom urađena je pomoću asocijativnog sistema menija, a kod svakog stanja čekanja postoji opcija „pomoć“ (help).
Sistem se može lako integrisati u postojeće okruženje stomatološke ordinacije prilagođavanjem specifičnom načinu mišljenja stomatologa. Razmišljajući „stomatološki“ i odgovarajući profesionalnim potrebama profesije tokom svakodnevnog rada, u STOMISu su automatizovane sve ili skoro sve “ papirne “ aktivnosti stomatoloških ordinacija.

Karton pacijenta Dan D
Motivacija Saveti
Ordinacija Kolege
Kolege iz ordinacije Moji podaci
Integracija Pomoć - Help

Diskobolos 2005 za zdravstvo